BCV-Hoang Trong Thang-phien 14

Xem toàn văn bài báo cáo:

https://drive.google.com/a/dema-cvn.com/file/d/0B5Aa7TWkyAD-dnJLVDVSUEM1U2c/view?usp=sharing