BCV-PGS Le Chuyen - bai 1-phien  12

Xem toàn văn bài báo cáo:

https://drive.google.com/a/dema-cvn.com/file/d/0B5Aa7TWkyAD-dUd2YUpXeVRCVEk/view?usp=sharing