Kết luận:

Statin là thuốc dự phòng hiệu quả các  biến cố động mạch vành ở hầu hết các dạng của bệnh.

Hiện nay người ta dùng Statin ở tất cả các đối tượng có nguy cơ bệnh động mạch vành không cao.

Xem/ Đọc toàn văn

Trích Hội nghị Nội khoa toàn quốc năm 2011